PHP开发工程师@温州。博客关于:技术、生活、读书、互联网。

编写自己的NPM包

1.编写模块

一个最简单的NPM包由主模块index.js和包描述文件package.json组成。

让我们编写一个生成指定长度随机字符串的NPM模块:

//index.js
module.exports = function(len){
    var rdmString = "";
    for (; rdmString.length < len; rdmString += Math.random().toString(36).substr(2));
    return...

© yuankeqiang | Powered by LOFTER